• slider
  • slider

Tiêu chuẩn đánh giá đúng năng lực của các nhà thầu xây dựng.

Một số tiêu chí đánh giá chính xác năng lực của một nhà thầu xây dựng bạn cần lưu ý khi xây dựng ngôi nhà cho mình

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu xây dựng


Bên mời thầu sẽ dử dụng tiêu chí đạt hoặc không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu xây dựng. Trong đó mức quy đinh tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng hạng mục về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu bao gồm những tiêu chí sau:

+ Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự; kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh  có liên quan tới việc thực hiện gói thầu;

+ Năng lực sản xuất và kinh doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn liên quan tới việc thực hiện gói thầu;

+ Năng lực tài chính: Tổng  tài sản, tổng nợ buộc phải trả, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, doanh thu, giá trị hợp đồng đang dở dang và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu.

Việc xác định mức độ hoàn thành cụ thể đối với từng tiêu chuẩn sẽ căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Bên cạnh việc đảm bảo các tiêu chí trên, nhà thầu xây dựng cũng cần phải đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật trong quá trình thi công.

 


Lựa chọn nhà thầu uy tín

 

Yêu cầu được đưa ra cụ thể như sau:

Thứ nhất: Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự; kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính có liên quan đến việc thực hiện gói thầu;

Thứ hai: Năng lực sản xuất và kinh doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn có liên quan đến việc thực hiện gói thầu;

Thứ ba: Năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổng nợ phải trả, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồng đang thực hiện dở dang và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu.

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn trên cần căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung nêu trên thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.


Chọn lựa nhà thấu xây dựng có uy tín


Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu xây dựng bao gồm những tiêu chí sau:


+ Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ;

+ Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của những giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung ứng, lắp đặt hàng hóa;

+ Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

+ Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường;

+ Tác động tới môi trường và biện pháp giải quyết;

+ Khả năng cung cấp tài chính (nếu yêu cầu);

+ Những vấn đề về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ;

+ Tiến độ phân phối hàng hóa;

+ Uy tín của nhà thầu xây dựng thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;

Lúc đặt ra những tiêu chí này bên mời thầu sẽ sử dụng tiêu chí đạt, chưa đạt hoặc cách chấm điểm theo thang điểm 100 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó cần quy định mức điểm tối thiểu và tối đa đối với từng tiêu chuẩn tổng quát và chi tiết để đánh giá chính xác năng lực của nhà thầu xây dựng

Đăng nhập để post bài

Quảng cáo
Trang chủ